D’acord amb el què disposa el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades, en endavant RGPD), el sol·licitant accepta que les seves dades personals, així com les que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat d’A.C.E.F.F, S.A., amb domicili social en el carrer Amadeu Paltor, 26, cantonada avinguda Francesc Macià, Codi Postal 08640 d’Olesa de Montserrat (BARCELONA).

 

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió i desenvolupament de possibles procediments de selecció de personal per part de l’empresa esmentada, així com per contestar la informació sol·licitada. En cas de demanda d’algun tipus de servei, les dades seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer titularitat d’A.C.E.F.F., S.A., que es així mateix el responsable del citat fitxer. Aquestes dades seran utilitzades amb la finalitat de gestionar el servei sol·licitat.

 

A.C.E.F.F., S.A. no realitzarà cessions d’aquestes dades, excepte per la prestació de les sol·licituds i serveis que ho requereixin, indicant-se en tal cas, la identitat del destinatari de les dades així com els fins per els que aquestes dades seran utilitzats pel cessionari. A.C.E.F.F., S.A. l'informa que la seva pàgina web no utilitza cookies.

 

L’enviament de correus postals i correus electrònics o altres comunicacions a A.C.E.F.F., S.A., implica el consentiment exprés de l’USUARI a la inclusió de les seves dades de caràcter personal, en el referit fitxer automatitzat. L’USUARI es compromet a actualitzar les dades personals subministrades i a comunicar els canvis que sobre aquests es produeixin, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a A.C.E.F.F., S.A.. L’USUARI podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb conformement al previst en RGPD i demés normativa aplicable al efecte, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud firmada pel titular de les dades, acompanyada d’una fotocopia del DNI a la següent direcció: carrer Amadeu Paltor, 26, cantonada avinguda Francesc Macià, Codi Postal 08640 d’Olesa de Montserrat (BARCELONA), a la atenció del Responsable de Protecció de Dades.