A Aceffsa, trobarà la resposta a les necessitats del seu negoci, ja que tenim l'oferta més àmplia en assessorament empresarial.

Laboral

 • Assessorament i gestió integral en  l’àmbit laboral
 • Modalitats de contractació
 • Nòmines
 • Altes i baixes a la Seguretat Social
 • Seguretat Social (RLC/RNT)
 • Assistència a Inspeccions laborals
 • Defensa i demanda
  • Davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC)
  • Davant els tribunals de la jurisdicció social
 • Expedients de regulació d’ocupació (ERO)
 • Auditories laborals

Mercantil

 • Societats
  • Constitució
  • Transformació
  • Liquidació
  • Dissolució
 • Registre Mercantil
  • Societats
  • Legalització de Llibres
  • Dipòsit de comptes anuals
 • Procediments concursals
 • Recursos, ajornaments i reclamacions Econòmico-Administratives

Tributari-Fiscal

 • Assessorament i gestió d’impostos
  • Impost sobre el Valor Afegit
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Impost sobre Societats
  • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Estudis de desgravació
 • Càlculs d’amortitzacions

Comptable

 • Assessorament i posada en marxa
 • Balanços i anàlisis de situacions
 • Seguiment extern
 • Enregistrament directe
 • Informatització
 • Paquets integrals de gestió
 • Comptabilitat de gestió
 • Llibres

Consultoria

 • Auditoria
  • Organització de controls interns a l’empresa
  • Informes i auditoria externa
  • Plans de viabilitat
 • Valoració d’empreses
 • Planificació economico-fiscal d'empreses i de patrimonis.
 • Establiment i seguiment d’empreses

Assessoria jurídica

 • Estudi i assessorament per a la realització d’activitats
 • Assessorament i elaboració de contractes
 • Disposicions testamentàries
 • Constitució de drets reals sobre béns mobles i béns immobles

Finques

 • Compravenda
 • Lloguer
 • Valoracions
 • Hipoteques